جمعه ، 14 آذر ، 1399
ردیف7
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورکریمی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی121
سمتسرپرست مدیریت امور پژوهشی و فناوری
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان