جمعه ، 14 آذر ، 1399
ردیف11
نامبهروز
نام خانوادگیخسروپور
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی157
سمتسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی
CVCV
عکس

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان