چهارشنبه ، 2 تیر ، 1400
ردیفعکسنام نام خانوادگيجنسيتسمتحوزهتلفن داخلی
46خدابخش ميرزاييمرد   
1فاطمه مختاريزنکارشناس آموزشيآموزشی128
2ليلا باغبان آزادزنکارشناس آموزشيآموزشی127
3معصومه بذرافشانزنکارشناس آموزشیآموزشی 130
4زهرا بازيارزنکارشناس آموزشيآموزشی133
5مريم رجحانيزنکارشناس آموزشيآموزشی129
7فاطمه راسخیزنکارشناس آموزشیآموزشی132
8حميد رضا يزدانيمردتاسيساتاداری123
9روح الله بازيارمردتاسيساتاداری123
10حميدرضا رئيسيمردمدیر امور اداری اداری103
12غلامرضا فرجيمردخدماتاداری185
13محسن جاويدي قراچهمردخدماتاداری196
14مهدي روحاني نسبمردانبار داراداری117
15احمد جعفريمردمسئول امور عمومیاداری144
16سعيد زارع خفريمردکارشناس امور اداریاداری144
17سميه نظريهزنماشین نویساداری101
18احد شجاعيمردرانندهاداری170
19زهرا مجيديزندبيرخانهاداری140
20محمدطاهر اژدريمردخدماتاداری196
21امين پلوانمردخدماتاداری 
22داوود محمدیمردرانندهاداری 
23 مهدی محمدی فردمردباغباناداری 
24حبیب باغبان آزادمردخدماتاداری 
25عبدالکریم توانامردخدماتاداری 
52خداداد زراعتيمردکارشناس حمایت و پشتیبانی فرهنگیامور فرهنگی186
53سیدداراب موسويمردرئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعیامور فرهنگی154
6مرضيه بزميزنکارشناس امور فرهنگیامور فرهنگی190
26آمنه آبسالانزنرئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانهپژوهشی177
27حسين ساساني پورمردکارشناس فناوري اطلاعاتپژوهشی173
28علي سپرهممردکارشناس کارگاه‌های برق و الکترونیکپژوهشی 
29احسان اله رفيعيان زادهمردرئیس مرکز فناوري اطلاعاتپژوهشی174
30ندا پناهزنکارشناس کارگاهپژوهشی146
31مريم دهقان قلعه سيديزنکارشناس کتابخانهپژوهشی194
32علیرضا محمدی صدرمردکارشناس کتابخانهپژوهشی 
33 ملیحه بهروزیزنکارشناس کتابخانه پژوهشی171
34ايمان براتيمردانتظاماتحراست102
35شاپور زندي لکمردانتظاماتحراست169
36هدايت نصيريمردانتظاماتحراست169
37کاظم رشیدیمردانتظاماتحراست102
38 غلامرضا همتیمردانتظاماتحراست102
39 مصطفی مرادیمردانتظاماتحراست102
40سيده مريم موسويزنکارشناس امور دانشجوییدانشجویی120
41امين انصاريمردمسئول تربیت بدنیدانشجویی 
42عباس روستامردکارشناس امور دانشجوییدانشجویی137
43ابراهيم آروندمردکارشناس امور دانشجوییدانشجویی 
44عبدالکريم عباسيمردسرپرست مدیریت امور دانشجوییدانشجویی104
50عليرضا سبب سازمردکارشناس امور دانشجوییدانشجویی 
45فرزانه جمشیدیزنکارشناس بهداشتدانشجویی 
51احمدرضا صنعتيمردرییس دفتر ریاستریاست189
11مجتبي جنگجومردمدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری ریاست 
47جهانگير رستميمردمدیر امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایاتریاست 
61محسن عباسپورمردروابط عمومی و امور بین المللریاست191
48سيد روح الله موسويمردکارشناس عمرانيعمرانی 
49خسرو خسرويانمرد کارشناس عمرانيعمرانی 
55جواد جوکارمردامین اموالمالی117
56عباس_باغبان آزادمردمدیر امور ماليمالی110
57مصطفي ارجيمردکارشناس امور ماليمالی113
58سيد فرهاد موسويمردکارشناس امور مالیمالی114
59نادر شجاعيمردکارشناس امور مالیمالی111
60رحيم شجاعيمردکارشناس امور ماليمالی112

طراحی و پشتیبانی پورتال : فناوران توسعه ایرانیان ایستا
دی ان ان