معرفی پژوهشگران برتر دانشگاه سلمان فارسی در دو بخش اساتید و دانشجویان
Posted on آذر 27, 1392 14:58

به مناسبت هفته پژوهش آقای دکتر رضا ذوالفقای از میان اساتید و آقای علی دستجرد از میان دانشجویان به عنوان پژوهشگر ان برگزیده دانشگاه،  معرفی شدند.

دکتر رضا ذوالفقاری عضو هیئت علمی بخش علوم کامپیوتر و آقای علی دستجرد دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات به دلیل انجام فعالبت های پژوهشی متعدد و کسب امتیازات لازم به عنوان پژوهشگران برگزیده دانشگاه از طرف معاونت پژوهشی دانشگاهدر سال تحصیلی 92-91 معرفی شدند. از پژوهشگران برگزیده توسط معاونت پژوهشی به نحو مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.

چاپ