انتخاب واحد نهایی
Posted on شهریور 13, 1391 11:55

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

جهت انجام انتخاب واحد نهایی از تاریخ 15/6/91 تا 22/6/91 از طریق مراجعه به اتوماسیون آموزش اقدام نمایید

توصیه می شود انتخاب واحد توسط خود دانشجو انجام گیرد و از واگذاری نام کاربری و رمز عبور خود به دیگران جهت انجام انتخاب واحد یا انجام سایر امور آموزشی خودداری نمایید. هرگونه عواقب ناشی از عدم رعایت این نکته بر عهده شخص دانشجوست.
رعایت پیش نیاز دروس بر عهده دانشجو است. اداره آموزش دانشگاه مجاز است  نسبت به حذف دروسی که پیش نیاز آنها رعایت نگردیده، اقدام نماید.
مطابق تقویم آموزشی دانشگاه، زمان حذف و اضافه نیمسال اول 92-91 تاریخهای10 و 11 مهرماه است. طبق آیین نامه آموزشی در زمان حذف و اضافه دانشجو مجاز است فقط نسبت به حذف و اضافه دو درس اقدام نماید

چاپ