قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد آزمون سراسری
Posted on شهریور 13, 1391 12:07

زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه سلمان فارسی کازرون 19 و 20 شهریورماه می باشد .
برای ثبت نام با در دست داشتن کلیه مدارک اعلام شده از سوی سازمان سنجش در ساعات ادارای به امور آموزشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون مراجعه شود.

چاپ