واگذاری مجوز صدور دانشنامه و تاییدیه تحصیلی از سوی وزارت علوم به دانشگاه سلمان فارسی کازرون
Posted on شهریور 27, 1395 09:50

با توجه به بررسی‌های انجام شده و مشاهده مستندات، مصاحبه با مسئولین و کارشناسان امور آموزشی توسط نمایندگان اعزامی وزارت علوم، امور آموزشی دانشگاه سلمان فارسی کازرون از این پس مجاز می‌شود تا دانشنامه و تاییدیه تحصیلی را خود راساً صادر نماید.

این مجوز پس از بررسی‌های دقیق و فراهم بودن استانداردهای مورد نظر وزارت علوم به برخی دانشگاه‌های واجد شرایط اعطاء می‌‌گردد.

چاپ