برگزاری کارگاه یک روزه خبرنویسی ویژه رابطان خبری دانشگاه
Posted on شهریور 29, 1395 15:00
برگزاری کارگاه یک روزه خبرنویسی ویژه رابطان خبری دانشگاه

کارگاه خبرنویسی یک روزه ویژه رابطان خبری دانشگاه به مدت یک روز برگزار شد.

این کارگاه یک روزه به منظور ارتقاء سطح توانمندی رابطان خبری بخش های مختلف دانشگاه، در حوزه خبرنویسی و انعکاس بهتر گزارش های فعالیت های معاونت ها و حوژه های مختلف دانشگاه در روز چهارشنبه 24 شهریور برگزار شد.

در این کارگاه که رابطان خبری بخش های مختلف حضور داشتند، با شیوه های مختلف خبرنویسی، اصول خبرنویسی، شیوه درست اطلاع رسانی و تنظیم خبر آشنا شدند.

کارگاه خبرنویسی به همت روابط عمومی دانشگاه و با حضور مدرس روزنامه نگاری و عضو خانه مطبوعات استان فارس، آقای دهقان برگزار شد.

به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی پایان دوره اعطا می گردد.

چاپ