پذیرش مقاله دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
Posted on شهریور 15, 1392 12:47

پذیرش مقاله دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
مقاله دانشجوی رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون در همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار که در همدان برگزار می شود؛ پذیرفته شد.
مقاله مشترک اقای رسول بلاغی اینالو سرپرست بخش مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی کازرون با آقای محمد اسدی نیک دانشجوی رشته شهرسازی و عضو شورای انجمن علمی مهندسی این دانشگاه با عنوان محرومیت و معماری سنتی در نخستین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار که اواخر شهریور ماه در همدان برگزار می شود؛ به صورت پوستر ارائه خواهد شد.

چاپ