يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
بخش نامه ها و آئین نامه ها
عنوانتاریخدانلود
آیین نامه اجرایی نشریات دانشجویی1392/10/18
آیین نامه کانون ها1392/10/18
آیین نامه تشکل های اسلامی1392/10/18
آیین نامه جشن دانش آموختگی1394/06/28
آیین نامه تشکیل انجمن دانش آموختگان1394/06/29
نقشه جامع علمی کشور1394/10/01
جدول فعالیت های فرهنگی تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی1394/10/21
ایین نامه تشکل های دانشجویی(ویرایش جدید)1394/10/21
آیین نامه اردوهای راهیان نور1395/03/17
سند اسلامی شدن دانشگاهها1395/04/15
آیین نامه کرسی های آزاد اندیشی1395/05/10
آیین نامه اردوهای دانشجویی دانشگاهها1395/08/03
آیین نامه عفاف و حجاب دانشگاهیان1395/10/15
آیین نامه انجمن های علمی دانشجویی1396/10/19