سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
بخش نامه ها و آئین نامه ها
عنوانتاریخدانلود
آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی1394/10/02
آيين نامه جامع مديريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي1394/10/13
دستورالعمل اجرایی ارتقاء رتبه اعضای غیر هیات علمی دانشگاه سلمان فارسی کازرون1396/09/25