چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
حداقل
روانشناسی

رئیس بخش

__________________________________________________________________________________________________________________

نام: علیرضا

نام خانوادگی: عظیم پور

مدرک تحصیلی: دکترای روانشناسی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:


 
___________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی:  

کارشناسی گرایش عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اعضای هیئت علمی:

دکتر مرضیه صادق زاده

دکتر مسلم عباسی

دکتر علیرضا عظیم پور

دکتر لیلا شاملی

دکتر نظام الدین قاسمی