يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
آموزش زبان انگلیسی

رئیس بخش

____________________________________________________________________________________________________________________

 نام: پریسا


نام خانوادگی: عبدالرضا پور

مدرک تحصیلی: دکترای زبان انگلیسی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی:
 
_____________________________________________________________________________________________________________________

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

دکتر پریسا عبدالرضاپور

دکتر یحیی گردانی

آرزو آریاشکوه