پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
مهندسی شهرسازی

سرپرست بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: رسول                                                                                                                                                                       

نام خانوادگی: بلاغی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

 
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  
مقاطع تحصیلی: کارشناسی      
                                                                                                            

اعضای هیات علمی:


ردیف  نام و نام خانوادگی رشته مرتبه           تلفن          پست الکترونیک
 1  رسول بلاغی   مربی           136            rbalaghi@kazerunsfu.ac.ir         
 3  محمد اکبری ربانی    مربی          136  m.akbari@kazerunsfu.ac.ir

 

معرفی، تاریخچه و بازارکار رشته مهندسی شهرسازی