چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
حداقل
فیزیک و اختر فیزیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: مهدی

نام خانوادگی: عسکری

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:

دکتر صحابه هاشمی

دکتر بهروزخسروپور

دکتر احسان منبری

دکتر محمدرضا پورکریمی

دکتر محمدرضا تقدسی

دکتر مهدی عسکری