سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
فیزیک و اختر فیزیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: تقدسی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

شماره تماس:07142226051 داخلی 166

آدرس الکترونیکی
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:

 


 ردیف        نام و نام خانوادگی                    رشته  مرتبه علمی       تلفن               پست الکترونیک
 1

صحابه هاشمی

                            استادیار                                                                              
 2 بهروز خسروپور    استادیار    
 3  احسان منبری    استادیار    
 4  محمدرضا پورکریمی    استادیار    
 5  محمدرضا تقدسی    استادیار    
 6  مهدی عسکری    استادیار       131