يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
حداقل
فیزیک

سرپرست بخش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: محمد رضا

نام خانوادگی: تقدسی                                                                                                                                                                                                                                                                            
مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

شماره تماس:07142226051 داخلی 166

آدرس الکترونیکی: mtaghadosi@kazerunsfu.ac.ir
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 ردیف        نام و نام خانوادگی                  رشته  مرتبه علمی  تلفن          پست الکترونیک
 1 صحابه هاشمی  فیزیک  استادیار    s.hashemi@kazerunsfu.ac.ir
 2 بهروز خسروپور  فیزیک  استادیار    b_khosropour@kazerunsfu.ac.ir
 3  احسان منبری  فیزیک  استادیار    menbari@kazerunsfu.ac.ir
 4  محمدرضا پورکریمی  فیزیک  استادیار    mrpourkarimy@gmail.com
 5  محمدرضا تقدسی  فیزیک  استادیار  166  mtaghadosi@kazerunsfu.ac.ir
 6  مهدی عسکری  فیزیک اپتیک و لیزر  استادیار  131  MehdiAskari@kazerunsfu.ac.ir