يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
فیزیک و اختر فیزیک

مقطع تحصیلی: کارشناسی 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: تقدسی

مدرک تحصیلی: دکترای فیزیک

شماره تماس:07142226051 داخلی 166

آدرس الکترونیکی
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:

دکتر صحابه هاشمی

دکتر بهروزخسروپور

دکتر احسان منبری

دکتر محمدرضا پورکریمی

دکتر محمدرضا تقدسی

دکتر مهدی عسکری