يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
مدیر یت امور دانشجویی

نام: عبدالکریم

نام خانوادگی: عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: سرپرست امور دانشجویی

شماره تماس : 42226051 -071 داخلی 104

شماره تماس مستقیم:

پست الکترونیکی: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________