يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
حداقل
مدیر یت امور دانشجویی

نام: عبدالکریم

نام خانوادگی: عباسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: سرپرست امور دانشجویی

شماره تماس : 42226051 -071 داخلی 104

پست الکترونیکی: 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________