جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
مدیر یت امور دانشجویی

نام: سعید 

نام خانوادگی: زارع خفری

سمت: سرپرست امور دانشجویی

شماره تماس مستقیم: 07142226051 داخلی 104

پست الکترونیکی: saeed_mfkh@yahoo.com

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________