دوشنبه ، 30 مهر ، 1397
حداقل
مدیر یت امور دانشجویی

نام: سعید 

نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: سرپرست امور دانشجویی

شماره تماس : 42226051 -071 داخلی 104

پست الکترونیکی: saeed_mfkh@yahoo.com

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________