شنبه ، 7 اسفند ، 1395
حداقل
مدیر یت امور دانشجویی

نام: سعید 

نام خانوادگی: زارع خفری

سمت: سرپرست امور دانشجویی

شماره تماس مستقیم: 07142226051 داخلی 104

پست الکترونیکی: saeed_mfkh@yahoo.com

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________