جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
رئیس دانشگاه

 

نام: فرهاد

نام خانوادگی: براتی

سمت: رئیس دانشگاه

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب                                                                                                                      

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42223444-071

آدرس پست الکترونیکی:fbarati@kazerunsfu.ac.ir