يکشنبه ، 17 آذر ، 1398
حداقل
رئیس دانشگاه

 

نام: انوشیروان

نام خانوادگی: غفاری پور

مدرک تحصیلی: دکترای آمار                                                                                                                                  

سمت: رئیس دانشگاه                                                                                                                      

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42223444-071

پست الکترونیکی: