يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
رئیس دانشگاه

 

نام: فرهاد

نام خانوادگی: براتی

مدرک تحصیلی: دکترای زبان و ادبیات عرب                                                                                                                                   

سمت: رئیس دانشگاه                                                                                                                      

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42223444-071

پست الکترونیکی:fbarati@kazerunsfu.ac.ir