يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
رئیس دانشگاه

نام: انوشیروان

نام خانوادگی: غفاری پور

مدرک تحصیلی: دکترای آمار

سمت: رئیس دانشگاه

مرتبه علمی: استادیار

شماره تماس: 42223444-071

پست الکترونیکی: