سه شنبه ، 20 آذر ، 1397
حداقل
مدیریت روابط عمومی
نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی:                                                                                                                                           

سمت: مدیر روابط عمومی

شماره تماس:42226051-071 داخلی 

شماره تماس مستقیم: -071

پست الکترونیکی:
            

_________________________________________________________________________________________________________________________________