جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
مدیریت روابط عمومی
نام: ابراهیم

نام خانوادگی: آروند

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                             

سمت: مدیر روابط عمومی

شماره تماس مستقیم: 2221205-0721

پست الکترونیکی:e.arvand@kazerunsfu.ac.ir   e.arvand@chmail.com 
            

_________________________________________________________________________________________________________________________________