يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
مدیریت روابط عمومی
نام: ابراهیم

نام خانوادگی: آروند

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                             

سمت: مدیر روابط عمومی

شماره تماس:42226051-071 داخلی 149

شماره تماس مستقیم: 42221205-071

پست الکترونیکی:e.arvand@kazerunsfu.ac.ir و  e.arvand@chmail.com 
            

_________________________________________________________________________________________________________________________________