يکشنبه ، 17 فروردين ، 1399
حداقل
مدیریت امور مالی

نام: عباس 

نام خانوادگی: باغبان آزاد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: مدیر امور مالی

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 110

شماره تماس مستقیم: 42212343 -071

پست الکترونیکی:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ