شنبه ، 7 اسفند ، 1395
حداقل
مدیریت امور مالی

نام: عباس باغبان آزاد

سمت: مدیر امور مالی

مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تماس: 2212343

شماره داخلی: 110