يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
مدیریت امور اداری
نام: سید داراب 

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی                                                                                                                           

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 103
                                                                                                                                                                                     
شماره تماس مستقیم: 42218692 -071

پست الکترونیکی:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ