چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
مدیریت امور اداری
نام: مجتبی

نام خانوادگی: جنگجو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت:  سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی                                                                                                                           

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 103
                                                                                                                                                                                     
شماره تماس مستقیم: 42218692 -071

پست الکترونیکی:
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ