چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
حداقل
مدیریت امور اداری
 نام: سید داراب موسوی

سمت: سرپرست مدیریت امور اداری و پشتیبانی                                                                                                                          

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                    

شماره تماس: 2218692

شماره داخلی: 103