جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
مدیریت امور اداری
 نام: سید داراب موسوی

سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی                                                                                                                          

مدرک تحصیلی: ; کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                

شماره تماس: 2218692

شماره داخلی: 103