پنجشنبه ، 30 شهريور ، 1396
حداقل
علوم مهندسی

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: رضا

نام خانوادگی: ذوالفقاری

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آ»وزشی، پژوهشی و اجرایی
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________