يکشنبه ، 2 ارديبهشت ، 1397
حداقل
علوم مهندسی

عنوان رشته: علوم مهندسی

مقطع تحصیلی: کارشناسی_________________________________________

رئیس بخش: 
نام
: حمیدرضا

نام خانوادگی: قوهستانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آ»وزشی، پژوهشی و اجرایی
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________