دوشنبه ، 30 مهر ، 1397
حداقل
علوم مهندسی

رئیس بخش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نام
: حمیدرضا

نام خانوادگی: قوهستانی                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                  
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آموزشی، پژوهشی و اجراییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقاطع تحصیلی: کارشناسی

اعضای هیات علمی:

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________