چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
حداقل
رئیس بخش

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: حسین

نام خانوادگی: مهدویان راد

مدرک تحصیلی: دکترای ریاضی

شماره تماس:

آدرس الکترونیکی:

سوابق آ»وزشی، پژوهشی و اجرایی
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

اعضای هیات علمی بخش ریاضیات و کاربردها:

دکتر علی مجیدی نیا

دکتر حسین مهدویان راد

دکتر سعید فلاحی

دکتر ابراهیم اژدری

دکتر علی غفارپناه

________________________________________________________________________________________________________________________