دوشنبه ، 27 اسفند ، 1397
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه ی تمدید سنوات مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد
تاریخ1396/11/01
توضیحات

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی (گرایش محض - نگارش و ویراش) ورودی سال 1394 که تاکنون موفق به دفاع از پایان نامه ی خود نگردیده اند، می رساند، که جهت تکمیل «فرم درخواست تمدید سنوات تحصیلی» به آموزش مراجعه نمایند.

مدیریت آموزش دانشگاه سلمان فارسی کازرون

فایل 
تعداد بازدید260