پنجشنبه ، 5 ارديبهشت ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانآگهی مناقصه یک مرحله ای اجرای فونداسیون ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/07/21
توضیحات

دانشگاه سلمان فارسی کازرون (مناقصه گذار) در نظر دارد نسب به اجرای فونداسیون ساختمان دانشکده فنی و مهندسی واقع در پردیس دانشگاه سلمان فارسی جاده دوان ، جنب دانشگاه پیام نور از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.بدینوسیله از شرکتهای واجدصلاحیت بومی استان فارس دارای رتبه 3 ابنیه دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسنادمناقصه به دبیرخانه دانشگاه سلمان فارسی واقع در خیابان آیت الله طالقانی مراجعه ودر صورت نیازبا تلفن 07142226050 داخلی 101تماس حاصل فرمایند.

 

-         سطح اشغال فونداسیون: 4038 متر مربع

-         نوع اسکلت سازه: بتنی

-         مبلغ برآورد:  سیزده میلیارد ریال (13.294.671.115 ریال )

-         مبلغ ضمانت نامه: ششصد و پنجاه میلیون ریال (650.000.000 ریال )

-         نوع قرارداد:  بخشنامه سرجمع

-         مدت اجرا پروژه:  5 ماه از تاریخ تحویل زمین.

 

فایل 
تعداد بازدید158