دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانتجدید آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای اجرای فونداسیون ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون
تاریخ1397/08/21
توضیحات

دانشگاه سلمان فارسی کازرون (مناقصه گذار) در نظر دارد نسب به اجرای فونداسیون ساختمان دانشکده فنی و مهندسی واقع در پردیس دانشگاه سلمان فارسی جاده دوان از طریق مناقصه اقدام نماید.بدینوسیله از شرکتهای واجدصلاحیت دارای رتبه 4 ابنیه دعوت می گردد از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته جهت دریافت اسنادمناقصه به دبیرخانه/کارپردازی  دانشگاه سلمان فارسی واقع در خیابان آیت الله طالقانی مراجعه ودر صورت نیازبا تلفن 07142226050 داخلی 101 تماس حاصل فرمایند.

 

-         سطح اشغال فونداسیون: 4038 متر مربع

-         نوع اسکلت سازه: بتنی

-         مبلغ برآورد:  سیزده میلیارد ریال (13.294.671.115 ریال )

-         مبلغ ضمانت نامه: ششصد و پنجاه میلیون ریال (650.000.000 ریال )

-         نوع قرارداد:  بخشنامه سرجمع

-         مدت اجرا پروژه:  5 ماه از تاریخ تحویل زمین.

 

فایل 
تعداد بازدید154