دوشنبه ، 1 مهر ، 1398
حداقل
اطلاعیه ها
عنوانطرح پیام ویژه دانشجویان جدیدالورود 97
تاریخ1397/12/07
توضیحات
مرکز مشاوره ،بهداشت و درمان دانشگاه سلمان فارسی کازرون در نظر دارد طرح پیام (کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد) را به تفکیک گروه های آموزشی مهندسی برق، علوم کامپیوتر،ر وانشناسی و مهندسی کامپیوتر در تاریخ های 1397/12/12 و 1397/12/15 برگزار نمایند.
لازم به ذکر است که حضور کلیه دانشجویان جدیدالورد 97 الزامی می باشد.
فایل 
تعداد بازدید175