دوشنبه ، 12 خرداد ، 1399
حداقل
اطلاعیه ها
عنواناطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی عتبات و اربعین
تاریخ1398/07/07
توضیحات

به اطلاع دانشجویان محترم می‌رساند که مدارك لازم براي ثبت وام عتبات ( و وام اربعین) به شرح ذیل می‌باشد:

 

الف: دانشجویانی که از طریق ستاد عتبات اعزام می‌شوند:

1- معرفی نامه ستاد عتبات دانشگاهیان

2- فرم ثبت تقاضا، ممهور به مهر معاونت دانشجویی و ستاد عتبات

3- اسکن صفحه مشخصات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور در گذرنامه

شایان ذکر است مبلغ وام زیارت براي این دسته از دانشجویان درصورت تاهّل 15،000،000ریال و در صورت

تجرّد 10،000،000ریال می‌باشد.

 

ب: دانشجویانی که به صورت آزاد مشرّف می‌شوند:

ارائه اسکن صفحه مشخصات و صفحه ممهور به مهر خروج از کشور گذرنامه

مبلغ وام زیارت عتبات این دسته از دانشجویان 7،000،000ریال می‌باشد.

فایل 
تعداد بازدید195