پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
کارشناسان امور اداری
نام: زهرا

نام خانوادگی:مجیدی

مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                              

سمت:

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 140

پست الکترونیکی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: سمیه

نام خانوادگی:نظریه

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت:                                                                                                                                                                          

شماره تماس:42226051 -071 داخلی 101

پست الکترونیکی:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ