پنجشنبه ، 22 آذر ، 1397
حداقل
کارشناسان امور مالی

 

نام: عبدالکریم

نام خانوادگی: عباسی  
                                                                                                                                                                                    
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد  حسابداری                                                                                                                      

سمت: رئیس اداره دریافت و پرداخت

شماره تماس : 42226051- 071 داخلی 111

پست الکترونیکی:
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: رحیم

نام خانوادگی: شجاعی          
                                                                                                                                                               
مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
سمت: کارشناس امور مالی
 
شماره تماس : 42226051 -071 داخلی 112

پست الکترونیکی:
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: نادر

نام خانوادگی: شجاعی
                                                                                                        
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اسناد                                                                                                                   
                                                                                                                 

سمت: کارشناس امور مالی 

شماره تماس : 42226051-071 داخلی 114

پست الکترونیکی:
                                                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ارجی

مدرک تحصیلی:

سمت: کارشناس امور مالی 

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 113

پست الکترونیکی: 
                                                                                                                                                                                     
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام: احمد رضا

نام خانوادگی: جعفری                                                                                                                                                      

مدرک تحصیلی:

سمت: امین اموال

شماره تماس:

پست الکترونیکی:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ