چهارشنبه ، 1 آبان ، 1398
حداقل
کارشناسان امور مالی

 

نام: رحیم

نام خانوادگی: شجاعی          
                                                                                                                                                               
مدرک تحصیلی:کارشناسی                                                                                                                                              
                                                                                                                                                 
سمت: کارشناس امور مالی
 
شماره تماس : 42226051 -071 داخلی 112

پست الکترونیکی:
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: نادر

نام خانوادگی: شجاعی
                                                                                                        
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اسناد                                                                                                                   
                                                                                                                 

سمت: کارشناس امور مالی 

شماره تماس : 42226051-071 داخلی 114

پست الکترونیکی:
                                                                                                                                

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ارجی

مدرک تحصیلی:

سمت: کارشناس امور مالی 

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 113

پست الکترونیکی: 
                                                                                                                                                                                     
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نام: سید فرهاد

نام خانوادگی: موسوی                                                                                                                                                      

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس امور مالی

شماره تماس:42226051 - 071 داخلی 115

پست الکترونیکی:

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام: جواد

نام خانوادگی: جوکار                                                                                                                                                      

مدرک تحصیلی: کارشناسی

سمت: امین اموال

شماره تماس:42226051 - 071 داخلی 117

پست الکترونیکی: