جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
کارشناسان امور مالی

 

نام: عبدالکریم

نام خانوادگی: عباسی                                                                                                                                                                
مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد  حسابداری

سمت: رئیس اداره دریافت و پرداخت

 شماره تماس داخلی: 111
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: رحیم

نام خانوادگی: شجاعی          
                                                                                                                                                               
مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری                                                                                                                                                     
سمت: کارشناس امور مالی
 
شماره تماس داخلی: 112
 

______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: نادر

نام خانوادگی: شجاعی          
                                                                                                                                                              
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت اسناد                                                                                                                                                                                                         
سمت: کارشناس امور مالی 

شماره تماس داخلی: 114                                                                                                                                                                           
            

 

نام: مصطفی

نام خانوادگی: ارجی       
                                                                                                                                                                                            سمت: کارشناس امور مالی                                                                                                                                                         
شماره تماس داخلی: 113