جمعه ، 1 تير ، 1397
حداقل
کارشناسان

  نام: حمید رضا

  نام خانوادگی: رئیسی

مدرک: کارشناسی 

  سمت: کارشناس  اداره رفاه دانشجویی

  شماره تماس: 07142212341

  داخلی:

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: عباس 

نام خانوادگی: روستا

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
سمت: کارشناس امور تغذیه

شماره تماس: 07142226051 داخلی 137
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سمت: کارشناس امور دانشجویی                                              

شماره تماس: 07142226051 داخلی 120
                                                            

__________________________________________________________________________________________________________________________________