يکشنبه ، 28 مرداد ، 1397
حداقل
کارشناسان

 

نام: عباس 

نام خانوادگی: روستا

مدرک تحصیلی: کارشناسی   
                                                                                                                                                     
سمت: کارشناس امور تغذیه                                                                                                                                                   

شماره تماس: 42226051 - 071 داخلی 137

پست الکترونیکی:________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی:کارشناسی

سمت: کارشناس امور دانشجویی
                                                                                                                                                                                         

شماره تماس: 42226051 -071 داخلی 120

پست الکترونیکی:

________________________________________________________________________________________________________________________________