چهارشنبه ، 1 آذر ، 1396
حداقل
کارشناسان

  نام: حمید رضا

  نام خانوادگی: رئیسی

مدرک: کارشناسی ارشد

  سمت: کارشناس  اداره رفاه دانشجویی

  شماره تماس: 07142212341

  داخلی:

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

  نام: سعید

 

  نام خانوادگی: زارع خفری

مدرک تحصیلی: لیسانس

سمت: کارشناس امور خوابگاههای دانشجویی

  شماره تماس: داخلی 104

 

______________________________________________________________________________________________________________________________

نام: عباس 

نام خانوادگی: روستا

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
سمت: کارشناس امور تغذیه

شماره تماس: 07142226051 داخلی 137
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

نام: سیده مریم

نام خانوادگی: موسوی

مدرک تحصیلی: لیسانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     سمت: کارشناس امور دانشجویی                                              

شماره تماس: 07142226051 داخلی 120
                                                            

__________________________________________________________________________________________________________________________________