پنجشنبه ، 30 شهريور ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیفنامنام خانوادگیدانشکدهمرتبه علمیتلفن داخلیسمتCVعکس 
1دکتر فرهادبراتيادبيات و علوم انسانیاستادیار  رئیس دانشگاه سلمان فارسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/26/Default.aspx
2دكتر ميثمحاجي پورادبيات و علوم انسانیاستادیار هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/27/Default.aspx
3آقای سيد هاشمخاتميادبيات و علوم انسانیمربی190هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/28/Default.aspx
4دكتر سيدمحمددشتيادبيات و علوم انسانیاستادیار  CV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/29/Default.aspx
5دكتر مهديرضاييادبيات و علوم انسانیدانشیار119معاون فرهنگی و اجتماعیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/30/Default.aspx
6دكتر زيباقلاونديادبيات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش زبان و ادبیات فارسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/31/Default.aspx
7دكتر سيد محتشممحمديادبيات و علوم انسانیاستادیار191معاون اداری مالیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/32/Default.aspx
8مهندس محسنشعبانيانفنی و مهندسیمربی146عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/34/Default.aspx
9مهندس حميد رضاقوهستانيفنی و مهندسیمربی رئیس بخش علوم مهندسیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/35/Default.aspx
10دكتر مرضيهصادق زادهادبيات و علوم انسانیاستادیار107سرپرست گروه نظارت و ارزیابیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/36/Default.aspx
11دكترعليرضاعظيم پورادبيات و علوم انسانیاستادیار رئیس بخش روانشناسیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/37/Default.aspx
12خانم آرزوآريا شکوهادبيات و علوم انسانیمربی هیات علمی CVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/38/Default.aspx
13مهندس رسولبلاغيفنی و مهندسیمربی هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/39/Default.aspx
15دكترعليمجيدي نياعلوم پایهاستادیار157معاون آموزشی و پژوهشیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/41/Default.aspx
16مهندس امير احمدنيريعلوم پایهمربی مدیر پژوهشی و رئیس بخش علوم کامپیوترCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/42/Default.aspx
17دكتر عليرضاعليزادهادبيات و علوم انسانیاستادیار هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/43/Default.aspx
18مهندس پرهامارجمندفنی و مهندسیمربی195هیات علمی- مدیر فناوری اطلاعاتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/44/Default.aspx
19مهندس عليبديعفنی و مهندسیمربی185رئیس بخش مهندسی فناوری اطلاعاتCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/45/Default.aspx
20مهندس عليرضادهقانفنی و مهندسیمربی131هیأت علمی- مدیر آموزشCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/46/Default.aspx
21دكتر مهديعسكريعلوم پایهاستادیار سرپرست بخش فیزیکCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/48/Default.aspx
22دكتر احسانمنبريعلوم پایه  هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/49/Default.aspx
23دكتر محمد حسنوحيدي نياعلوم پایهاستادیار هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/50/Default.aspx
24دكتر صحابههاشميعلوم پایهاستادیار هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/51/Default.aspx
25دکتر مسلمعباسیادبیات وعلوم انسانیاستادیار122 سرپرست معاونت دانشجوییCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/138/Default.aspx
26محمداکبری ریابیهنر و معماریمربی هیات علمی-سرپرست بخش شهرسازیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/162/Default.aspx
27سعیدفلاحیعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/233/Default.aspx
28یحییگردانیادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/234/Default.aspx
29ابراهیم اژدریعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/235/Default.aspx
30علیغفارپناهعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/236/Default.aspx
31لیلاشاملیادبیات و علوم انسانیاستادیار07142220618عضو هیات علمی مسئول مرکز مشاورهCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/237/Default.aspx
32محمدرضا پورکریمی علوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCVhttp://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/248/Default.aspx
33محمدرضاتقدسیعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/249/Default.aspx
34بهروز خسروپورعلوم پایهاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/251/Default.aspx
35ابوذرخسرویهنر و معماریاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/252/Default.aspx
36نظام الدینقاسمیادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/253/Default.aspx
37عبدالحمیدجهانگیریفنی و مهندسیمربی عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/254/Default.aspx
38پریساعبدالرضاپورادبیات و علوم انسانیاستادیار عضو هیات علمیCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/255/Default.aspx
39حسینمهدویان رادعلوم پایهاستادیار رئیس بخش ریاضیات و کاربردهاCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/256/Default.aspx
40سیروسبهرامیفنی و مهندسیاستادیار سرپرست بخش برق-الکترونیکCV http://www.kazerunsfu.ac.ir/tabid/284/Teachers/710/ID/257/Default.aspx