سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف23
ناممسلم
نام خانوادگیعباسی
دانشکدهادبیات وعلوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی150
سمت عضو هیات علمی
CVCV
عکس