سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف24
ناممسلم
نام خانوادگیعباسی
دانشکدهادبیات وعلوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی150
سمت سرپرست معاونت دانشجویی
CVCV
عکس