پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف25
ناممسلم
نام خانوادگیعباسی
دانشکدهادبیات وعلوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی122
سمت سرپرست معاونت دانشجویی
CVCV
عکس