چهارشنبه ، 24 مرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف23
ناممسلم
نام خانوادگیعباسی
دانشکدهادبیات وعلوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی150
سمت سرپرست معاونت دانشجویی
CVCV
عکس