دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف25
ناممسلم
نام خانوادگیعباسی
دانشکدهادبیات وعلوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی122
سمت سرپرست معاونت دانشجویی
CVCV
عکس