دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف26
ناممحمد
نام خانوادگیاکبری ریابی
دانشکدههنر و معماری
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتهیات علمی
CVCV
عکس