سه شنبه ، 20 آذر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف25
نامسعید
نام خانوادگیفلاحی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی107
سمتسرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
CVCV
عکس