دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف27
نامسعید
نام خانوادگیفلاحی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
CVCV
عکس