پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف27
نامسعید
نام خانوادگیفلاحی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
CVCV
عکس