دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف29
نامسعید
نام خانوادگیفلاحی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی107
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس