سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف26
نامیحیی
نام خانوادگیگردانی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست معاونت اداری و مالی
CVCV
عکس