دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف33
نامیحیی
نام خانوادگیگردانی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست معاونت اداری و مالی
CVCV
عکس