يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف2
نامابراهیم
نام خانوادگیاژدری
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش ریاضیات و کاربردها
CVCV
عکس