سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف28
نامابراهیم
نام خانوادگیاژدری
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس