پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف29
نامابراهیم
نام خانوادگیاژدری
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس