سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف27
نامابراهیم
نام خانوادگیاژدری
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس