دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف29
نامابراهیم
نام خانوادگیاژدری
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس