سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف28
نامعلی
نام خانوادگیغفارپناه
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی، مسئول بسیج اساتید
CVCV
عکس