دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف32
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورکریمی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس