سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف30
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورکریمی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس