يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف8
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورکریمی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس شورای رفاهی اعضاء هیات علمی
CVCV
عکس