سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف31
ناممحمدرضا
نام خانوادگیپورکریمی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس