سه شنبه ، 20 آذر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف31
ناممحمدرضا
نام خانوادگیتقدسی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی166
سمتسرپرست بخش فیزیک
CVCV
عکس