سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف32
ناممحمدرضا
نام خانوادگیتقدسی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی166
سمتسرپرست بخش فیزیک
CVCV
عکس