دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف9
ناممحمدرضا
نام خانوادگیتقدسی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی166
سمترئیس بخش فیزیک
CVCV
عکس