دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف33
ناممحمدرضا
نام خانوادگیتقدسی
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی166
سمتسرپرست بخش فیزیک
CVCV
عکس