دوشنبه ، 23 مهر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف32
نامبهروز
نام خانوادگیخسروپور
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس