پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامبهروز
نام خانوادگیخسروپور
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس