سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف32
نامبهروز
نام خانوادگیخسروپور
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست بخش علوم مهندسی
CVCV
عکس