دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامبهروز
نام خانوادگیخسروپور
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس