يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف13
نامبهروز
نام خانوادگیخسروپور
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست بخش علوم مهندسی
CVCV
عکس