دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف35
نامابوذر
نام خانوادگیخسروی
دانشکدههنر و معماری
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس