چهارشنبه ، 24 مرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف33
نامابوذر
نام خانوادگیخسروی
دانشکدههنر و معماری
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی168
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس