سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامابوذر
نام خانوادگیخسروی
دانشکدههنر و معماری
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی168
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس