سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف33
نامابوذر
نام خانوادگیخسروی
دانشکدههنر و معماری
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی168
سمتسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی
CVCV
عکس