دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف14
نامابوذر
نام خانوادگیخسروی
دانشکدههنر و معماری
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی168
سمتسرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی
CVCV
عکس