دوشنبه ، 23 مهر ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامنظام الدین
نام خانوادگیقاسمی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی183
سمتسرپرست بخش روانشناسی
CVCV
عکس