سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف35
نامنظام الدین
نام خانوادگیقاسمی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست بخش روانشناسی
CVCV
عکس