دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف36
نامنظام الدین
نام خانوادگیقاسمی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس