سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف34
نامنظام الدین
نام خانوادگیقاسمی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی183
سمتسرپرست مرکز مشاوره ، بهداشت و درمان
CVCV
عکس