دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف30
نامنظام الدین
نام خانوادگیقاسمی
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی183
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس