دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف37
نامعبدالحمید
نام خانوادگیجهانگیری
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس