جمعه ، 28 تير ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف10
نامعبدالحمید
نام خانوادگیجهانگیری
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس