سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف36
نامعبدالحمید
نام خانوادگیجهانگیری
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس