پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف38
نامپریسا
نام خانوادگیعبدالرضاپور
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس