دوشنبه ، 2 بهمن ، 1396
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف38
نامپریسا
نام خانوادگیعبدالرضاپور
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس