سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف36
نامپریسا
نام خانوادگیعبدالرضاپور
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست بخش آموزش زبان انگلیسی
CVCV
عکس