يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف24
نامپریسا
نام خانوادگیعبدالرضاپور
دانشکدهادبیات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست بخش آموزش زبان انگلیسی
CVCV
عکس