سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف37
نامحسین
نام خانوادگیمهدویان راد
دانشکدهعلوم پایه
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی176
سمترئیس بخش ریاضیات و کاربردها
CVCV
عکس