يکشنبه ، 5 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف7
نامسیروس
نام خانوادگیبهرامی
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی146
سمت سرپرست بخش برق-الکترونیک
CVCV
عکس