سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف39
نامسیروس
نام خانوادگیبهرامی
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی، سرپرست بخش برق-الکترونیک
CVCV
عکس