پنجشنبه ، 6 ارديبهشت ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف40
نامسیروس
نام خانوادگیبهرامی
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتسرپرست بخش برق-الکترونیک
CVCV
عکس