سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف38
نامسیروس
نام خانوادگیبهرامی
دانشکدهفنی و مهندسی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی146
سمتعضو هیات علمی، سرپرست بخش برق-الکترونیک
CVCV
عکس