سه شنبه ، 29 خرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف1
نام فرهاد
نام خانوادگیبراتي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمت رئیس دانشگاه سلمان فارسی
CVCV
عکس