سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف2
نامميثم
نام خانوادگیحاجي پور
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمتعضو هیات علمی
CVCV
عکس