سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف3
نامسيد هاشم
نام خانوادگیخاتمي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیمربی
تلفن داخلی 
سمتسرپرست معاونت دانشجویی
CVCV
عکس