سه شنبه ، 30 بهمن ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف4
نام سيدمحمد
نام خانوادگیدشتي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش زبان و ادبیات فارسی
CVCV
عکس