دوشنبه ، 6 خرداد ، 1398
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف16
نام سيدمحمد
نام خانوادگیدشتي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمترئیس بخش زبان و ادبیات فارسی
CVCV
عکس