چهارشنبه ، 24 مرداد ، 1397
حداقل
اعضاء هیات علمی
ردیف4
نام سيدمحمد
نام خانوادگیدشتي
دانشکدهادبيات و علوم انسانی
مرتبه علمیاستادیار
تلفن داخلی 
سمت 
CVCV
عکس